X

Описание и дейности

Описание и дейности

Посредством реализиране на проекта ще се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават и нямат достъп до детска градина или ясла, живеят в изолирани бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Целевите групи по проекта са деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи, живеещи на територията на община Горна Оряховица.

Предвидените дейности включват:
1. Управление на проекта;
2. Оборудване и строителни дейности;
3. Образователни дейности в ранна детска възраст, включително дейности, свързани с ранното детско развитие;
4. Здравна детска консултация и превенция на заболяванията.
5. Ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения. Активно включване на общността. медицински специалисти и др.;
6. Споделяне на добри практики; 
7. Информация и публичност;
8. Двустранни взаимоотношения;
9.Одит;

В резултат от изпълнението на проекта очакваме увеличаване броя на децата, получили подкрепа чрез услугите. В дейностите по проекта ще се включат 320 деца от уязвимите социални групи, както и 420 родители и бъдещи родители от всички населени места на община Горна Оряховица.
Вторична целева група са екипът за предоставяне на услуги, Общински служители; Други лица, свързани с дейността на хъбовете, включително представители на общността.
Смяна на Езика