X

Цел на проекта

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез подкрепа за създаването и изпълнението на Общностен комплекс (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности.
 
Специфичната цел е подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, с цел ограничаване предаването на бедността между поколенията. Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст, чрез множество последователни итервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.
Смяна на Езика